Privatumo politika

Privatumo politika

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenys tvarkomi.

SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinis portalas SaugiNuoma.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.SaugiNuoma.lt;
 2. SaugiNuoma.lt – Saugi Nuoma LT, MB, įmonės kodas 305476892, Adresas: Baltijos g. 11-68, LT-48291 Kaunas, Tel.: +370 617 58326
 3. Vartotojas – bet kuris asmuo Svetainėje užpildęs registracijos formą (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
 4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
 5. Paslaugos – SaugiNuoma.lt Svetainėje siūlomos tarpininkavimo, nuomojant/ išsinuomojant/ administruojant nekilnojamąjį turtą paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
 6. Paskyra – SaugiNuoma.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
 7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais SaugiNuoma.lt bendradarbiauja teikdama Paslaugas Svetainėje;
 8. Slapukas/Slapukai – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
 9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 10. Asmens duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, telefono numeris, elektroninis paštas ir kt., vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
 12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
 13. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 14. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
 15. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo/įmonė;
 16. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1.1. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
g) užtikrinsime, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

1.2. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis gautus šiais būdais:
a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo Asmens duomenis Svetainėje pildydami užklausos formą, bendraujate su mumis telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimų metu. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
b) Kai Jūs naudojatės Svetaine. Tam tikra informacija (pvz.: interneto adresas(IP) naudojamos Naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.).

1.3. Mes galime sujungti iš Jūsų gautus Asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus Asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės Slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų Paslaugas. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus Asmens duomenis.

1.4. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

1.5. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų Asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1. SaugiNuoma.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

2.1.1. Svetainės pateikiamų Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti (vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kad Jūsų noru turėtume galimybę su Jumis susisiekti).

2.1.2. Efektyvaus su tarpininkavimu nuomojant/išnuomojant/administruojant nekilnojamąjį turtą susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. SaugiNuoma.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat, kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

2.1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus SaugiNuoma.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz.: pažymint atitinkamą laukelį varnele ir kt.).

2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais SaugiNuoma.lt renka šiuos Asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą, telefono numerį. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
•    Visi Asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
•    Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką elektroniniu paštu info@sauginuoma.lt
•    Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami Slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas.

3.2. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą;
b) naudojimosi Svetaine analizei;
c) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
d) Paslaugų plėtrai;
e) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

3.3. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, sujungti informaciją, gautą naudojant Slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais Asmens duomenimis ir pan.).

3.4. Sutikimą naudoti Slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami Naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų Slapukų;
b) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie Slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

3.5. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus Slapukus, jų paskirtį ir galiojimą pateikiama lentelėje žemiau:

Slapuko (angl. cookie)pavadinimas

Galiojimo laikas

Aprašymas

ARRAffinity

Sesija

Naudojamas svetainės srauto paskirstymui per kelis serverius, siekiant optimizuoti reakcijos laiką.

CookieConsent

1 metai

Išsaugo vartotojo slapuko sutikimo būseną dabartiniam domenui.

JSESSIONID

Sesija

Išsaugo naudotojų būsenas puslapių užklausose.

SERVERID

Sesija

Šis slapukas yra naudojamas norint priskirti lankytoją konkrečiam serveriui - ši funkcija yra būtina svetainės funkcionalumui užtikrinti.

_gat

1 diena

Naudojama Google Analytics užklausos rodikliui reguliuoti.

_ga

2 metai

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.

_gid

1 diena

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.

collect

Sesija

Naudojamas duomenims apie lankytojo įrenginį ir elgesį siųsti į „Google Analytics“. Stebi lankytoją visuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

smg

10 metų

Šis slapukas registruoja lankytojo duomenis. Informacija naudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą.

smuuid

10 metų

Stebimi atskiri svetainės seansai, leidžiantys svetainei kaupti statistinius duomenis apie kelis apsilankymus. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami potencialiems klientams kurti rinkodaros tikslais.

smuuid

Amžinas

Stebimi atskiri svetainės seansai, leidžiantys svetainei kaupti statistinius duomenis apie kelis apsilankymus. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami potencialiems klientams kurti rinkodaros tikslais.

smvr

Amžinas

Renka informaciją apie vartotojo pageidavimus ir (arba) sąveiką su internetinės kampanijos turiniu. Tai naudojama CRM kampanijos platformoje, kurią naudoja svetainių savininkai renginiams ar produktams reklamuoti.

smvr

10 metų

Saugoma informacija apie apsilankymus.

3.6. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti Slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami Naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų Slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir Naršyklės. Išsamią informaciją apie Slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

3.7. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių Slapukų išjungimas, nesutikimas su Slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie Svetainės.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Mes garantuojame, kad Jūsų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų Asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

4.2. Mes galime perduoti Jūsų Asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių Partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis Asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS

5.1. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

6. IŠORINĖS SVETAINĖS

6.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo Partnerių svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus Asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami Asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

7. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Tvarkant Asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip Asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų Asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų Asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų Asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

7.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
b) valstybės saugumą ar gynybą;
c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

7.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

7.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 7.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

7.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

7.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

7.8. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

7.9. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

8. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

8.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų Paslaugomis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

9.2. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais: 
siunčiant elektroniniu paštu – info@sauginuoma.lt